Algemene voorwaarden

Factuurvoorwaarden

Het volledige bedrag wordt bij levering/plaatsing of afhaling contant of via bankcontact-app betaald. Het nalaten hiervan geeft Sweet-Jumping het recht de overeenkomst eenzijdig te annuleren en het geleverde goed niet mee te geven of terug mee te nemen.

De aangegeven huurprijzen zijn geldig voor één huurperiode

Voor betwistingen ressorterende onder de bevoegdheid van de vredegerechten is het vredegerecht Aalst 1e kanton exclusief bevoegd.

Voor betwistingen ressorterende onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel/rechtbank van 1e aanleg zijn de rechtbanken van Dendermonde exclusief bevoegd.

De afhaling of inontvangstneming door de klant, geldt als aanvaarding van de perfecte staat van het verhuurde goed. Indien er gebreken of andere klachten zijn, dienen deze onmiddellijk telefonisch gemeld te worden aan Sweet-Jumping. Gebruik van de goederen heft alle recht op klachten dienaangaande op.

In geval van niet of laattijdige levering door omstandigheden buiten de wil van de verhuurder, zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. Hij zal dit dan ook binnen de 24 uur aan Sweet-Jumping meedelen en verbindt zich ertoe Sweet-jumping te vergoeden tegen nieuwwaarde. Sweet-jumping raadt de huurder steeds aan een verzekering af te sluiten tegen dit soort risico’s.

Het gehuurde goed blijft ten allen tijde eigendom van Sweet-Jumping

Huurvoorwaarden Springkastelen

Om een gehuurd springkasteel te kunnen gebruiken dient de huurder te beschikken over een aansluiting van 220Volt met aarding, voldoende ruimte op een vlakke of zachte ondergrond (zonder scherpe onderdelen), met minstens 1m vrij rondom het springkasteel. Elk springkasteel wordt geleverd met blower, verlengkabel, gronddoek en verankering. De huurder dient aanwezig te zijn bij de plaatsing van het springkasteel. Het is mogelijk dat de huurder dient mee te helpen met de plaatsing. Sweet-Jumping is niet verantwoordelijk voor eventuele lichamelijke letsels hierbij opgelopen.

De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde springkasteel en is hiervoor verantwoordelijk.

De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het springkasteel en de eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik.

De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gebruik van het springkasteel, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade is. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik.

Het gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene (meerderjarige verantwoordelijke). Het is verboden het springkasteel te betreden met schoenen, met voedingsmiddelen, met scherpe/puntige voorwerpen. Het is verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen

Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade ( niet veroorzaakt door slijtage ), alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.

In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, … staat de huurder in voor het springkasteel. De huurder dient in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal of van de gebruikers, de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor schade.

Bij sterke wind / rukwinden of onweer dienen de gebruikers onmiddellijk in veiligheid gebracht te worden en het springkasteel onmiddellijk afgelaten en uitgeschakeld te worden. De blower wordt beschermd tegen regen. Het gebruik van het springkasteel bij hevige wind kan ernstige gevolgen hebben.

De huurder verleent ten allen tijde vrije toegang tot de plaats waar het springkasteel is opgesteld.

Huurvoorwaarden Jacuzzi

Om een gehuurde jacuzzi te kunnen gebruiken dient de huurder te beschikken over een aansluiting van 220Volt met aarding (stopcontact op max 3m, geen verlengkabel), voldoende ruimte op een vaste vlakke ondergrond, binnen of buiten (zonder scherpe onderdelen). Elke jacuzzi wordt geleverd met vloertegels. De huurder dient aanwezig te zijn bij de plaatsing van de jacuzzi. Het is mogelijk dat de huurder dient mee te helpen met de plaatsing. Sweet-Jumping is niet verantwoordelijk voor eventuele lichamelijke letsels hierbij opgelopen.

De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van de gehuurde jacuzzi en is hiervoor verantwoordelijk.

De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de jacuzzi en de eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik.

De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gebruik van de jacuzzi, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade is. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of schade tijdens het gebruik.

Het gebruik van de verhuurde jacuzzi is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene (meerderjarige verantwoordelijke). Het is verboden scherpe voorwerpen te gebruiken in of rond de jacuzzi. Dieren zijn niet toegelaten in de jacuzzi. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade ( niet veroorzaakt door slijtage ), alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.

In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, … staat de huurder in voor de jacuzzi. De huurder dient in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal of van de gebruikers, de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor schade.

De huurder verleent ten allen tijde vrije toegang tot de plaats waar de jacuzzi is opgesteld.

De huurder van de jacuzzi verbindt zich ertoe deze “als goede huisvader” te gebruiken.

Door het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat de huurder akkoord met alle voorwaarden.

Huurvoorwaarden popcorn- en suikerspinmachine

De toestellen werken op gewone netstroom 220Volt (1 stopcontact).De toestellen dienen door de huurder te worden schoongemaakt na gebruik / voor ophaling.

De gebruiksaanwijzigingen, bijgeleverd, dienen ten allen tijde gevolgd te worden.

De toestellen mogen enkel gebruikt worden voor het maken van de bijgekochte porties popcorn / suikerspin. Er mogen onder geen beding andere voedingswaren in de toestellen worden bereid.

Huurvoorwaarden feestmateriaal

Bij levering wordt het gehuurde materiaal afgeleverd op het gelijkvloers aan de ingang, voor zover deze makkelijk en op een normale manier te bereiken is. Ophaling gebeurt op dezelfde plaats. De huurder zorgt ervoor dat de goederen op het afgesproken tijdstip klaar staan voor ophaling, op dezelfde manier als waarop ze geleverd werden.

De gehuurde goederen worden proper terug gegeven aan / teruggebracht bij Sweet-Jumping. Indien dit niet het geval is, zal hiervoor een vergoeding worden aangerekend. Elke vorm van schade wordt duidelijk vermeld aan Sweet-Jumping.

Richtlijnen gebruik springkastelen

Het maximaal aantal personen tegelijkertijd toegelaten staat op het springkasteel vermeld.

Geen enkele vorm van schoeisel is toegelaten op het springkasteel.

Geen eten, drinken of scherpe voorwerpen toegelaten op het springkasteel.

De motor niet manipuleren of verplaatsen. Het springkasteel wordt verbonden met de daartoe voorziene buis. Deze mag onder geen beding verlengd worden en moet steeds in rechte lijn staan.

De motor mag NOOIT afgedekt worden.

Bij hevige wind, storm of onweer, het springkasteel leeglaten, muren en dieren naar binnen plooien, springkasteel dubbel vouwen en afdekken tegen de regen.

Het is verboden onze publiciteit op het springkasteel af te dekken of te verwijderen.

Niet met meerdere personen aan de figuren of muren hangen om scheuren te voorkomen.

Het is verboden om bovenop de dwarsbalken of muren te zitten.

Bij regenweer: het springkasteel opgeblazen laten met de voorziene motor. Daarna het springkasteel opgeblazen laten drogen.

Het springkasteel ’s nachts leeg laten door de stekker van de motor uit te trekken. Daarna het springkasteel afdekken met bijgeleverde doek.

De verlengkabel dient steeds volledig afgerold te blijven.